نگهداری فضای سبز

اینجا هستید: صفحه اصلی / نگهداری فضای سبز

خدمات نگهداری از فضای سبز

یکی از اصول اساسی در مدیریت فضای سبز نگهداری از فضای سبز است، در نگهداری از فضای سبز اقدامات اصلی عبارتند از آبیاری، کود دهی، هرس و سمپاشی.

هرس علف‌های هرز

هرس علف‌های هرز

هرس علف‌های شامل قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوست و برگ به منظور هدایت رشد و نحوه باروری گیاه میشود.

کود دهی فضای سبز

کود دهی فضای سبز

بنا به نیاز خاک و گیاه انواع کودی که گیاهان فضای سبز نیاز دارند عبارتند از: ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم و گوگرد و …

آبیاری گیاهان فضای سبز

آبیاری فضای سبز

در منطقی که بارندگی کمتر از حد نیاز باشد و ایام خشک، آب مورد نیاز توسط آبیاری فضای سبز تامین میشود.

سمپاشی فضای سبز

سمپاشی فضای سبز

آفات علاوه بر صدمه به گل و گیاه، ممکن است حتی وارد منزل شوند. با سمپاشی میتوان از رشد آنها جلوگیری کرد.

آبیاری گیاهان فضای سبز

آبیاری گیاهان فضای سبز

در منطقی که بارندگی کمتر از حد نیاز باشد و ایام خشک، آب مورد نیاز توسط آبیاری فضای سبز تامین میشود.

هر روش آبیاری که در آن آب با فشاری بیش از یک اتمسفر (فشار نسبی) در سطح اراضی بوسیله لوله توزیع شود آبیاری تحت فشار گفته میشود. در یک نوع تقسیم بندی ساده، روشهای آبیاری به دو نوع آبیاری ثقلی و آبیاری تحت فشار تقسیم خواهد شد. آبیاری تحت فشار نیز به دو نوع آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای قابل تفکیک است.

کود دهی گیاهان فضای سبز

کود دهی گیاهان فضای سبز

بنا به نیاز خاک و گیاه انواع کودی که گیاهان فضای سبز نیاز دارند عبارتند از: ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم و گوگرد و … عواملی از قبیل نوع و مرحله رشد گیاه، نوع کود و آب و هوای منطقه، زمان کود پاشی را مشخص میکند.

  • قبل از شخم -> کودهای آلی و معدنی
  • قبل یا همزمان با کاشت -> کودهای پایه
  • نامه پس از رویش -> کود های سرک
هرس علف‌های هرز

هرس علف‌های هرز

در منطقی که بارندگی کمتر از حد نیاز باشد و ایام خشک، آب مورد نیاز توسط آبیاری فضای سبز تامین میشود.

هر روش آبیاری که در آن آب با فشاری بیش از یک اتمسفر (فشار نسبی) در سطح اراضی بوسیله لوله توزیع شود آبیاری تحت فشار گفته میشود. در یک نوع تقسیم بندی ساده، روشهای آبیاری به دو نوع آبیاری ثقلی و آبیاری تحت فشار تقسیم خواهد شد. آبیاری تحت فشار نیز به دو نوع آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای قابل تفکیک است.

سمپاشی فضای سبز

سم پاشی فضای سبز

بنا به نیاز خاک و گیاه انواع کودی که گیاهان فضای سبز نیاز دارند عبارتند از: ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم و گوگرد و … عواملی از قبیل نوع و مرحله رشد گیاه، نوع کود و آب و هوای منطقه، زمان کود پاشی را مشخص میکند.

  • قبل از شخم -> کودهای آلی و معدنی
  • قبل یا همزمان با کاشت -> کودهای پایه
  • نامه پس از رویش -> کود های سرک

سمپاشی فضای سبز

آبیاری فضای سبز

کود دهی فضای سبز

هرس علف‌های هرز